REGULAMIN

Stowarzyszenia ORIIN Pomorze

 

1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: ORIIN Pomorze

 

2
1. Terenem dzia艂ania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji cel贸w statutowych Stowarzyszenie mo偶e prowadzi膰 dzia艂ania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3
Siedzib膮 Stowarzyszenia jest Gdynia

 

4
Celem dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie os贸b post臋puj膮cych w Prawie Wolnego Wyboru jako energii jedynej,
2. Wspieranie dzia艂alno艣ci bioenergoterapeut贸w,
3. Rozw贸j alternatywnych metod diagnozowania i uzdrawiania cz艂owieka i jego dzia艂alno艣ci,
4. Popularyzacja problematyki diagnozowania i uzdrawiania,
5. Tworzenie ram do utworzenia samorz膮du zawodowego os贸b jasnowidz膮cych oraz os贸b jasno wiedz膮cych,
6. Doskonalenie umiej臋tno艣ci cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

 

5
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez dzia艂alno艣膰 w zakresie:
1. Promowanie wiedzy i fachowo艣ci w zakresie dzia艂ania w energii jedynej,
2. Reprezentowania cz艂onk贸w stowarzyszenia w kraju i zagranic膮,
3. Podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie utworzenia samorz膮du zawodowego,
4. Prowadzenie dzia艂alno艣ci szkoleniowej i wydawniczej w zakresie diagnostyki i uzdrawiania cz艂owieka i jego dzia艂alno艣ci,
5. Ochron臋 i wsparcie cz艂onk贸w stowarzyszenia,
6. Wsp贸艂prac臋 z organami pa艅stwowymi i samorz膮dowymi w zakresie wdra偶ania Prawa Wolnego Wyboru.

 

6
Cz艂onkiem Stowarzyszenia staje si臋 na wniosek osoby zainteresowanej i pe艂noletniej, korzystaj膮cej z pe艂ni praw obywatelskich oraz posiadaj膮cej:
1. Znajomo艣膰 i post臋powanie zgodnie z wymogami Prawa Wolnego Wyboru,
2. Posiadanie umiej臋tno艣ci jasnowidzenia lub jasnowidzenia ucz膮cym si臋,
3. Posiadanie umiej臋tno艣ci jasnowiedzy.
po podj臋ciu uchwa艂y przez Zarz膮d.

 

7
Utrata cz艂onkostwa nast臋puje:
1) w wyniku dobrowolnego wyst膮pienia ze Stowarzyszenia - utrata cz艂onkostwa nast臋puje z momentem z艂o偶enia rezygnacji,
2) w wyniku zaleg艂o艣ci w op艂acaniu sk艂adki cz艂onkowskiej - utrata cz艂onkostwa nast臋puje z momentem podj臋cia uchwa艂y przez Zarz膮d,
3) w wyniku naruszenia statutu, dzia艂ania na szkod臋 Stowarzyszenia, w tym d贸br osobistych Stowarzyszenia, naruszenia og贸lnie przyj臋tych zasad wsp贸艂偶cia spo艂ecznego lub innych dzia艂a艅, kt贸re nie daj膮 si臋 pogodzi膰 z cz艂onkostwem w Stowarzyszeniu
- utrata cz艂onkostwa nast臋puje z momentem podj臋cia uchwa艂y przez Zarz膮d.

 

8
Cz艂onek Stowarzyszenia ma prawo:
1) dzia艂ania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia,
2) wybierania w艂adz Stowarzyszenia i kandydowania w wyborach do w艂adz Stowarzyszenia,
3) zabierania g艂osu, w tym g艂osu stanowi膮cego w trakcie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
4) sk艂adania wniosk贸w dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia do jego w艂adz.

 

9
Cz艂onek Stowarzyszenia ma obowi膮zek:
1) anga偶owania si臋 w dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia,
2) op艂acania sk艂adek,
3) przestrzegania Statutu i uchwa艂 jego w艂adz.

 

10
W艂adzami Stowarzyszenia s膮:
1) Walne Zebranie Cz艂onk贸w,
2) Zarz膮d,
3) Komisja Rewizyjna.

 

11
1. Uchwa艂y wszystkich w艂adz Stowarzyszenia podejmowane s膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania, chyba, 偶e postanowienia statutu stanowi膮 inaczej,
2. Posiedzenia w艂adz Stowarzyszenia mog膮 odbywa膰 si臋 w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikacji na odleg艂o艣膰 w czasie rzeczywistym,
3. Podda膰 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie mo偶e ka偶dy cz艂onek danej w艂adzy Stowarzyszenia,
4. Uchwa艂y w艂adz Stowarzyszenia mog膮 by膰 podejmowane w trybie obiegowym i z wykorzystaniem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.

 

12
Zarz膮d sk艂ada si臋 z jednego lub wi臋cej cz艂onk贸w powo艂ywanych i odwo艂ywanych uchwa艂膮 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
Uchwa艂a Walnego Zebrania Cz艂onk贸w okre艣la liczb膮 wybieranych cz艂onk贸w danej kadencji i okre艣la ich funkcje.

 

13
W przypadku, gdy sk艂ad Zarz膮du ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji na skutek 艣mierci lub rezygnacji cz艂onka Zarz膮du lub Komisji Rewizyjnej, pozosta艂ym cz艂onkom organu, kt贸ry uleg艂 zmniejszeniu, przys艂uguje prawo uzupe艂nienia sk艂adu spo艣r贸d cz艂onk贸w Stowarzyszenia w drodze kooptacji zgodnie z zasadami podejmowania uchwa艂 przez ten organ. Liczba os贸b dokooptowanych nie mo偶e przekroczy膰 po艂owy liczby cz艂onk贸w danego organu wymaganej statutem lub ostatni膮 uchwa艂膮 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w. Kadencja os贸b dokooptowanych up艂ywa w tym samym czasie, co kadencja pozosta艂ych cz艂onk贸w danego organu.

 

14
Do kompetencji Walnego Zebrania Cz艂onk贸w nale偶y:
1) podejmowanie uchwa艂 w sprawach nie zastrze偶onych dla Zarz膮du,
2) nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia,
3) zatwierdzanie sprawozda艅 finansowych Stowarzyszenia.

 

15
Do kompetencji Zarz膮du nale偶y:
1) prowadzenie bie偶膮cych spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewn膮trz,
2) zwo艂ywanie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
3) podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyjmowania cz艂onk贸w Stowarzyszenia,
4) podejmowanie uchwa艂 w sprawie utraty cz艂onkostwa w Stowarzyszeniu.

 

16
Kadencja Zarz膮du wynosi 4 lata

 

17
Cz艂onkowie Zarz膮du mog膮 otrzymywa膰 wynagrodzenie za czynno艣ci wykonywane w zwi膮zku z pe艂nion膮 funkcj膮.

 

18
Do sk艂adania w imieniu Stowarzyszenia o艣wiadcze艅 woli we wszystkich sprawach, w tym do zaci膮gania zobowi膮za艅 maj膮tkowych, upowa偶niony jest ka偶dy z cz艂onk贸w Zarz膮du samodzielnie.

 

19
1. Walne Zebrania Cz艂onk贸w, z zastrze偶eniem P 18 pkt. 2, zwo艂uje Zarz膮d:
1) z w艂asnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/3 liczby cz艂onk贸w Stowarzyszenia uprawnionych do g艂osowania,
2. Posiedzenie Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej mo偶e zwo艂a膰 ka偶dy cz艂onek danego organu,
3. O terminie i miejscu posiedzenia cz艂onkowie danego organu informowani s膮 z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

 

20
1. Stowarzyszenie uzyskuje 艣rodki finansowe w spos贸b zgodny z przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym mo偶e przyjmowa膰 darowizny, spadki i zapisy oraz korzysta膰 z ofiarno艣ci publicznej.
2. Stowarzyszenie mo偶e otrzymywa膰 dotacj臋 wed艂ug zasad okre艣lonych w odr臋bnych przepisach.

 

21
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

22
1. Stowarzyszenie mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
2. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia jest: PKD 9499Z Dzia艂alno艣膰 pozosta艂ych organizacji cz艂onkowskich oraz PKD 58.19.Z dzia艂alno艣膰 wydawnicza
3. Decyzj臋 o rozpocz臋ciu rodzaju prowadzenia dzia艂alno艣ci podejmuje Zarz膮d

 

23
Uchwa艂臋 w sprawie wysoko艣ci i cz臋stotliwo艣ci pobierania sk艂adek cz艂onkowskich podejmuje Zarz膮d.

 

24
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Cz艂onk贸w zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania.

 

25
Rozwi膮zania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Cz艂onk贸w zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania.

 

Copyright Wszelkie prawa zastre偶one